Dalšie Predchadzajúce Obsah

3. Konfigurácia

3.1 Uživatelský manažment

Vy môžete organizovať uživateľov jednoduchým upraveným /etc/passwd, a ak váš system podporuje, tak aj súborom /etc/shadow. Ktorykoľvek skutočný uživateľ uvedený v /etc/passwd sa môže so svojím nastavením heslom, pripojiť na FTP server, pokia vyhovuje istým konfiguračným krité riam. Anonymného uživateľa je možné zrušiť s premenou ANONYMOUS_USER. PAM je tiež podporovaný.

3.2 Konfiguračný súbor

Globalné štruktúry

v "global" štruktúre, môžeš priradiť hodnoty jednotlivým konfiguračným voľbám. Syntax je nasledovná:

global {
 meno1="hodnota1"
 meno2="hodnota2"
}

Úživateľské štruktúry

Toto sú uživateľské štruktúry, v ktorej môžete nahradiť globalné nastavenia pre jednotlivých uživateľov. Príklad:

global {
 meno1="hodnota1"
 meno2="hodnota2"
}
user foo {
 meno1="hodnota3"
}
Keď je uživateľ prihlasený, meno1 bude rovny hodnota1. Ak je prihlasený iný uživateľ, meno1 bude rovné hodnota1. meno2 bude vždy rovný hodnota2.

Skupinová štruktúra

Tiež môžeš definovať nastavenia pre skupiny uživateľov. Toto by bolo pre jedneho uživateľa, ale vy môžete definovať tiež viac ako jedneho uživateľa v skupine. Vy môžete do skupiny definovať aj inú skupinu, ale ju musíťe definovať najskôr so znakom @. Príklad:

group foo,bar,@baz {
 meno1="hodnota1"
}
Tieto nastavenia pôsobia na uživateľa foor a bar a na každého, kto je v skupine baz. Vedľajšie členstvo v skupine stačí.

Priečinková štruktúra

Vy môžete nastaviť voľby, ktoré oplyvňujú uživateľov len v určitom adresáre alebo v nejakom podadresáre v ňom, čiže aj rekurzívne v definovanom adresári. Všimnite si, že môžete použiť tieto štruktúry vovnútry globalných, uživatelských a skupinových štruktúrach. Takto vy môžete tiež nastaviť adresár - špecialné nastavenia pre jednotlivých uživateľov. Príklad:

global {
 meno1="hodnota1"
 directory "/foo" {
  meno1="hodnota2"
 }
}
user bar {
 directory "/foo" {
  meno1="hodnota3"
 }
}
V tomto príklade, meno1 bude mať hodnotu3, keď uživateľ bar, bude v priečinku /foo. hodnota2 to bude, ak bude v adresári /foo. V iných prípade to bude hodnota1.

Na vysvetlenie dvojíc mená/hodnoty je vybavený bftp príkladovým konfiguračným súborom (pokiaľ ste neaktualizovaly, tak je tento súbor už skopirovaný do /etc vásho systému). Modifikujte si ho podľa vašej potreby. Predvoľby by mali byť v poriadku.


Ďalšia Predchadzajúca Obsah